Ngày 08/12/2020 trường Mầm non xã Vĩnh Hòa Hiệp đưa ra quyết định về thành lập Tổ Chỉ đạo phòng, chống dịch CoVid- 19  theo từng cấp độ dịch bệnh

        PHÒNG GD & ĐT CHÂU THÀNH

     TRƯỜNG MN XÃ VĨNH HÒA HIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /QĐ- MNVHH

Vĩnh Hòa Hiệp, ngày 08 tháng 12 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về thành lập Tổ Chỉ đạo phòng, chống dịch CoVid- 19

theo từng cấp độ dịch bệnh

 

          Căn cứ quyết định số 3822/ QĐ- BGDĐT ngày 23 tháng 11 năm 2020 của Bộ Giáo Dục& Đào Tạo về quyết định phê duyệt các tài liệu truyền thông về phòng, chống dịch bệnh CoVid- 19 và công tác y tế trong trường học;

Căn cứ công văn số 2814/ SGDĐT- VP ngày 25 tháng 11 năm 2020 của Sở Giáo Dục& Đào Tạo về việc triển khai bộ tài liệu truyền thông về phòng, chống dịch bệnh CoVid- 19 và công tác y tế trong trường học;

Căn cứ công văn số 1755/KH- SGDĐT ngày 13 tháng 08 năm 2020 của Sở GD& ĐT về kế hoạch phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo từng cấp độ dịch bệnh trong các cơ sở giáo dục trong toàn ngành giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang;

Để thực hiện tốt chương trình bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho CBGV-NV và học sinh trong nhà trường năm học 2020-2021. Trường Mầm non Vĩnh Hoà Hiệp quyết định.

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Nay thành lập tổ Chỉ đạo phòng, chống dịch CoVid- 19 theo từng cấp độ dịch bệnh của Trường Mầm non xã Vĩnh Hòa Hiệp gồm các thành viên sau đây:

          1.Bà Trần Thị Hồng - Hiệu Trưởng trường Mầm non xã Vĩnh Hòa Hiệp - Trưởng ban;

2.Các Phó Trưởng ban:

          Bà Nguyễn Thị Thảo, Phó hiệu trưởng trường Mầm non xã Vĩnh Hòa Hiệp

          Bà Cao Thị Cẩm Lụa, Phó hiệu trưởng trường Mầm non xã Vĩnh Hòa Hiệp

         3.Các Thành viên:

Bà Phan Thị Tú Trinh Gv- trường Mầm non xã Vĩnh Hòa Hiệp

Bà Nguyễn Thị Tuyết Hồng - Gv trường Mầm non xã Vĩnh Hòa Hiệp

Bà Lý Kim Ngân - Gv trường Mầm non xã Vĩnh Hòa Hiệp

Bà Nguyễn Thị Ngọc - Gv trường Mầm non xã Vĩnh Hòa Hiệp

Bà Nguyễn Thị Hảo Gv- trường Mầm non xã Vĩnh Hòa Hiệp

Bà Võ Thị Bích Ngọc - Gv trường Mầm non xã Vĩnh Hòa Hiệp

Bà Nguyễn Ngọc Huy - Gv trường Mầm non xã Vĩnh Hòa Hiệp

Bà Trương Ngọc Minh - Gv trường Mầm non xã Vĩnh Hòa Hiệp

Bà Nguyễn Thị Mười  Gv- trường Mầm non xã Vĩnh Hòa Hiệp

Bà Hoàng Thị Minh Anh - Gv trường Mầm non xã Vĩnh Hòa Hiệp

Bà Bùi Thị Kim Dung - Gv trường Mầm non xã Vĩnh Hòa Hiệp

Bà Phan Thị Tố Như - Gv trường Mầm non xã Vĩnh Hòa Hiệp

Bà Trịnh Thúy Lam  nhân viên y tế - trường Mầm non xã Vĩnh Hòa Hiệp

Bà Danh Thị Ánh Tuyết – Cấp dưỡng trường Mầm non xã Vĩnh Hòa Hiệp

Bà Lưu Phong Nhựt – Bảo vệ trường Mầm non xã Vĩnh Hòa Hiệp

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ đạo:

1.Chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống dịch bệnh chống dịch CoVid- 19 theo từng cấp độ dịch bệnh.Nắm bắt thường xuyên, kịp thời các chỉ đạo của Sở Giáo dục, phòng Giáo Dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân xã chủ động, kịp thời tham mưu cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của xã của Phòng

             2.Tổ chức thực hiện; đôn đốc, giám sát tiến độ, tình hình  đơn vị, cơ sở giáo dục trực thuộc tại địa phương thực hiện các chỉ đạo của Phòng của xã.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, ban hành. Tổ Chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4. Tổ Chuyên môn thuộc Trường và các Ông, Bà có tên ghi nơi Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.          

 

Nơi nhận:

Giáo viên

- Lưu: VT,

HIỆU TRƯỞNG

 

Đã ký

 

Trần Thị Hồng